“हाम्रो लागि परमेश्वरको उद्देश्यहरु”…

"हाम्रो लागि परमेश्वरको उद्देश्यहरु"…हेर्नुहोस् र आशिषित हुनुहोस् | presented By TWR-Nepal.

Posted by TWR Nepal on Tuesday, May 9, 2017