परमेश्वरमा कसरी स्वीकारयोग्य हुने || Twr Nepal || Be blessed

परमेश्वरमा कसरी स्वीकारयोग्य हुने |

परमेश्वरमा कसरी स्वीकारयोग्य हुने || Twr Nepal || Be blessedमलाई विश्वास छ, जीवनमा अति निराँस बनाउने अनुभव हो इन्कार गरिनु। Please Watch share, Like, Comment and subscribe.Visit us: www.twrnepal.com

Posted by TWR Nepal on Thursday, June 1, 2017