कमजोरी हातहरु लाई सहायता गरौ ( Help to the weakened one).

कमजोरी हातहरु लाई सहायता गरौ ( Help to the weakened one)

कमजोरी हातहरु लाई सहायता गरौ ( Help to the weakened one). Watch and Be blessed

Posted by TWR Nepal on Monday, July 10, 2017