कमजोरी हातहरुलाई सहयोग गरौ ( Help to the weakened one)