अविश्वासको दुःखद अनुभव ||Twr-Nepal || Be Blessed

अविश्वासको दुःखद अनुभव / Twr-Nepal

अविश्वासको दुःखद अनुभव ||Twr-Nepal || Be Blessed बाइबलले हामीलाई भन्दछ हरेकजनासँग विश्वासको नाप छ। यसको मतलव परमेश्वरले हामीलाई हामीले विश्वास गर्न सक्नेमा सृजना गर्नुभएको छ।….

Posted by TWR Nepal on Thursday, May 18, 2017